cybergray

1974 Sunburst Strat

1974 Sunburst Strat
cybergray, Aug 15, 2010